Zličínská knihovna

Zličínská knihovna

Knihovna Zličín

Knihovna Praha - Zličín

 
Kontakty
Knihovnice
Marie Krátká
Michaela Hornofová
Telefon
257951001
E-mail
knihovna@mczlicin.cz
Web
www.zlicinska-knihovna.cz
 
Výpůjční doba kromě července a srpna
Pondělí
9.00 – 12.00    13.00 – 18.00
Úterý
školní akce, besedy
Středa
9.00 – 12.00    13.00 – 19.00
Čtvrtek
9.00 – 12.00    13.00 – 16.00
Pátek
po předchozím objednání
 
Výpůjční doba během července a srpna
Úterý
                      14.00 - 16.00
Středa
9.00 – 12.00    13.00 – 19.00
Čtvrtek
9.00 – 12.00    13.00 – 16.00
 
TOPlist
 Vzorový knihovní řád

Městská část Praha – Zličín

Zličínská knihovna, organizační složka

Křivatcová 244, 155 21  Praha - Zličín

 

 

 

 

K N I H O V N Í    Ř Á D

Zličínské knihovny

 

 

Tento knihovní řád (dále jen KŘ) je vydán v souladu se zřizovací listinou  Zličínské knihovny, organizační složky MČ Praha – Zličín,  schválenou Zastupitelstvem MČ Praha – Zličín usnesením ze dne 9.12. 2002 a ve smyslu § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb ( dále jen „knihovní zákon“).

 

 

I. Základní ustanovení

 

1.      Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. knihovního zákona a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby  vymezené v § 2, § 4 a § 14 knihovního zákona.

2.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

             a)   zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny

b)     zpřístupňování knihovních dokumentů prostřednictvím  meziknihovních služeb z  knihovního fondu jiné knihovny,

c)      poskytování    ústních      bibliografických,     referenčních a faktografických informací

d)     zprostředkování  informací  z   vnějších  informačních  zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy.

      3.   Knihovna poskytuje tyto další služby: 

            a)  kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti

                 b)  poskytování reprografických služeb

 1. Knihovna umožňuje zhotovení rozmnoženin (kopírování) z děl, která jsou součástí jejího 

      knihovního fondu, a to ve smyslu § 13 zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), s ohledem   

      na stav kopírovaných dokumentů a za úhradu dle přílohy KŘ.

 1. Meziknihovní výpůjční služby jsou poskytovány ve smyslu § 14 knihovního zákona .
 2. Vzdělávací a kulturní činnost, mimoškolní vzdělávání:

a)      lekce knihovnicko-bibliografické přípravy pro děti a mládež a další výchovné, vzdělávací a zábavné akce pro mladé čtenáře

b)      přednášky, semináře. Kurzy a kulturní pořady pro veřejnost

 

 

II. Výpůjční řád

 

1. Zápis čtenáře

1.1. Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky, v níž jsou základní identifikační údaje čtenáře (viz čl.II., odst. 1.4.) ověřeny knihovníkem podle stanovených osobních dokladů.

 

1.2. Čtenářem knihovny se může stát každá osoba s trvalým pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží občanský průkazem. Zapsaným čtenářem knihovny pro dospělé se může stát každá osoba starší 15 let.

 

1.3. Čtenářem knihovny se může stát dítě do 15 let, které předloží přihlášku podepsanou rodičem či zákonným zástupcem a prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem. Zapsaným čtenářem knihovny pro děti se může stát každé dítě do 15 let. Čtenářem této knihovny může zůstat podle svého uvážení až do 16 let.

 

1.4. Základní identifikační údaje čtenáře ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů (jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, stát, který tento doklad vydal). Osobní údaje čtenáře jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními zák. č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – podrobněji viz samostatná příloha Knihovního řádu Zličínské knihovny „Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů Zličínské knihovny“.

 

1.5. Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení platného Knihovního řádu včetně závazku platit poplatky z prodlení (zpozdné) a uhradit případné ztráty a poškození vypůjčených knihovních jednotek.

 

1.6. Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let rodič či jiný zákonný zástupce přejímá odpovědnost za dodržování platného Knihovního řádu ze strany dítěte, včetně všech závazků z toho vyplývajících.

 

 

2. Čtenářský průkaz

 

2.1. Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou. Jeho platnost se vztahuje na běžný rok a v každém dalším roce je třeba ji obnovit. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

 

2.2. Čtenář odpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu a také za závazky vůči knihovně vzniklé případným zneužitím jeho čtenářského průkazu.

 

2.3. Za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení jeho platnosti zaplatí dětský čtenář a dospělý čtenář registrační poplatek v ceně uvedené v příloze KŘ.

 

2.4. Čtenář zaplatí za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu znovu poplatky podle  přílohy KŘ.

 

.

 

3. Podmínky půjčování

 

3.1. Všechny knihovní jednotky se půjčují zdarma.

 

3.2. Ústní bibliografické a faktografické informace poskytuje knihovna zdarma

 

3.3. Výpůjční lhůta knih a časopisů je 1 měsíc

 

3.4. Výpůjční lhůta novinek a titulů, které má rezervováno více čtenářů, může být zkrácena na 2 týdny.

 

3.5. Vedoucí knihovny nebo jím pověřený knihovník může u studijních a výukových titulů výpůjční lhůtu mimořádně prodloužit, nejvýše však na 2 měsíce.

 

3.6. Po uplynutí výpůjční lhůty si čtenář může tutéž knihovní jednotku vypůjčit znovu, pokud ji nežádá další čtenář. O prodloužení výpůjční lhůty musí požádat a současně předložit svůj čtenářský průkaz. Pokud chce výpůjční lhůtu prodloužit podruhé, musí knihovní jednotku předložit ke kontrole.

 

3.7. Čtenář může mít současně absenčně vypůjčeno nejvýše 25 knih a časopisů.

 

3.8. Vedoucí knihovny nebo jím pověřený knihovník může v odůvodněných případech povolit čtenáři vypůjčení většího počtu knihovních jednotek současně.

 

3.9. Pokud žádá čtenář knihovní jednotku vypůjčenou jiným čtenářem, může si ji rezervovat vyplněním příslušného formuláře a zaplacením poplatku stanoveného v  příloze KŘ. Knihovna uvědomí čtenáře o tom, že zamluvený titul je k dispozici a že bude 7dnů rezervován. Uplynutím této lhůty rezervování končí a knihovní jednotka bude půjčena dalšímu zájemci.

 

3.10. Žádá-li o tentýž titul více čtenářů, stanoví se pořadí podle data záznamu. Je-li na určitý titul větší množství záznamů, může vedoucí knihovny možnost dalšího rezervování omezit.

 

 

III. Povinnosti čtenářů a návštěvníků knihovny

 

Čtenář je povinen:

 1. Prohlédnout si při vypůjčování knihovní jednotku včetně čárového kódu, a je-li poškozena, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení, a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo náhradu této knihovní jednotky
 2. Chránit vypůjčené knihovní jednotky před poškozením, neznehodnocovat je podtrháváním a vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek apod., chránit je před ztrátou a krádeží, nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě.
 3. Respektovat všechna práva autorská a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.
 4. Osobně a neprodleně oznámit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených na čtenářské přihlášce. Pokud tak neučiní a knihovna je nucena si tyto údaje zjišťovat prostřednictvím soudu, uhradí čtenář příslušné náklady.
 5. Čtenář je povinen nahlásit knihovně ztrátu či odcizení svého čtenářského průkazu. Nese plnou odpovědnost za všechny transakce a za vzniklé závazky, které byly s jeho čtenářským průkazem učiněny do doby, než ztrátu či odcizení nahlásil.
 6. Odložit svrchní oděv a příruční zavazadla na místě k tomu určeném. Za věci odložené jinde knihovna neodpovídá.
 7. Zachovávat v knihovně klid.
 8. Neobtěžovat a neomezovat svým chováním a svými projevy ostatní návštěvníky.
 9. Nevnášet do prostorů půjčovny a čítárny nic, čím by mohl být poškozen knihovní fond, a nekonzumovat zde potraviny a nápoje
 10. Návštěvník, který porušuje ustanovení knihovního řádu či obecně právní předpisy, může být pracovníkem knihovny vykázán z jejích prostor.
 11. Při odchodu z knihovny předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky z fondu knihovny. Vynesení kterékoli knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu se výpůjčních evidencích je pokládáno za odcizení a vůči čtenáři bude postupováno podle platných právních předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

IV.Podmínky přístupu na Internet

 

Zličínská knihovna umožňuje přístup na Internet svým čtenářům po předložení čtenářského průkazu a ostatním návštěvníkům knihovny po předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti za těchto podmínek:

°    uživatel musí ovládat práci s počítačem a dbát pokynů knihovníka

°   uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software, není dovoleno nahrávat na disk

     jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programů 

     nebo restartovat počítač

°   je povoleno používat služeb prohlížeče WWW, zájemci o služby elektronické pošty mohou

    využívat služeb serverů dostupných v tomto prostředí

°  termín a hodinu návštěvy internetového pracoviště je možno předem rezervovat, maximálně však na

   60 min., prodlení je nejvyšší možné 10 minut, pokud se uživatel nedostaví do této doby, rezervace

   zaniká

°  provozovatel(Zličínská knihovna) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu,

   zvláště pak obsahují-li viry, neodpovídá za rychlost spojení

°  uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat(viz. zákon č. 121/2000 Sb., autorský

    zákon

°  není povoleno vyhledávat stránky obsahující pornografii, propagující rasismus, stránky a soubory

    nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog

°  uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé

    neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými

    počítačovými viry

V případě porušení těchto pravidel může být uživatel vykázán pracovníkem Zličínské knihovny. Tímto však nezaniká povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na internetu.

         

 

 

V. Poplatky z prodlení (zpozdné)  a upomínání

 

 1. Pokud čtenář nevrátil knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, zaplatí knihovně poplatky z prodlení (zpozdné), které se určuje podle počtu vypůjčených knihovních jednotek a roste podle doby překročení řádné výpůjční lhůty (včetně každého započatého měsíce jejího překročení u knih, časopisů, novin.
 2. Poplatky z prodlení narůstají nezávisle na termínech upomínání.
 3. Výši poplatků z prodlení (zpozdného) určuje příloha KŘ.
 4. Čtenář spolu s poplatky z prodlení  hradí knihovně náklady spojené s písemným upomínáním podle přílohy KŘ.
 5. Zůstane-li upomínání bezvýsledné, bude knihovna nevrácené knihovní jednotky spolu s poplatky z prodlení a ostatními náklady vymáhat soudně.

 

VI. Náhrady ztrát a škod

 

1. Čtenář je povinen neprodleně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčené knihovní jednotky a ve lhůtě stanovené knihovnou škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností nahradit ve smyslu ustanovení § 442, odst.2 zákona č.40/1964 Sb. (Občanského zákoníku), ve znění pozdějších předpisů, jež zní: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“.

 

2.  Způsobenou škodu musí čtenář nahradit podle požadavku knihovny:

a)      nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání,

b)     výtiskem téhož titulu (dokumentem) v jiném vydání srovnatelné kvality,

c)      jiným titulem srovnatelné hodnoty podle potřeb knihovny,

d)     finanční náhradou na základě odborného odhadu knihovníkem; odhad vychází z ceny titulu na trhu v době ztráty

3.  V případě ztráty nebo poškození jednoho dílu vícedílného kompletu, který tvoří jedinou knihovní jednotku, je  knihovna oprávněna žádat náhradu za celý komplet.

 

4.  Při menších poškozeních tištěných materiálů uhradí čtenář náklady na zhotovení kopií poškozených stran a na převazbu, při poškození samotné vazby uhradí převazbu podle aktuálního ceníku knihařských prací.

 

5.  Ve všech případech náhrady škody uhradí čtenář knihovně navíc poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody.

 

6.  Neuhrazené náhrady ztrát a škod jsou pokládány za finanční závazky čtenáře vůči knihovně se všemi důsledky, které z toho plynou a  budou vymáhány právní cestou.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář sdělit knihovníkovi, vedoucímu knihovny.

 

2. Pokud čtenář nevrátil vypůjčené knihovní jednotky ve stanovené výpůjční lhůtě či nezaplatil stanovené zpozdné a upomínací výlohy nebo nenahradil ztracené či poškozené knihovní jednotky, zablokuje mu knihovna možnost dalších absenčních výpůjček a ž do doby, kdy budou tyto závazky uhrazeny.

 

3. Návštěvník, který hrubě porušil nebo opakovaně porušuje Knihovní řád, poškodil vypůjčené knihy, časopisy nebo jiné knihovní jednotky, poškodil zařízení knihovny, dopustil se hrubého porušení obecných právních norem a nerespektuje práva a majetek jiných čtenářů a uživatelů knihovny, může být rozhodnutím vedoucí knihovny zbaven práva používat služeb knihovny. Povinnost nahradit způsobenou škodu není tímto dotčena.

 

4. Podpisem čtenářské přihlášky vyjadřuje čtenář souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených ve čtenářské databázi knihovny, což je podmínkou poskytování knihovnických služeb. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání, jímž je zároveň ukončeno poskytování služeb knihovnou. Knihovna se zavazuje zpracovávat tyto osobní údaje pouze v souladu s potřebami poskytování knihovnických služeb a zachovávat při tom všechny ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – podrobněji viz samostatná příloha Knihovního řádu  „Poučení o ochraně osobních údajů čtenáře Zličínské knihovny“.

 

5.  Toto znění Knihovního řádu Zličínské knihovny  je účinné od 1.1.2009.

 

 

 

 

Městská část Praha – Zličín

Zličínská knihovna, organizační složka

Křivatcová 244, 155 21  Praha – Zličín

 

Příloha Knihovního řádu

1. Osobní doklady

Osobní doklady k prokázání totožnosti podle čl.II. odst. 1 KŘ :

·        platné osobní doklady vydané orgány státní správy a samosprávy k prokázání osobní totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje -  musí obsahovat fotografii majitele, zpravidla občanský průkaz.

 

2. Doba rezervace

Doba rezervace knihovní jednotky podle čl. II., odst. 3.9. KŘ je 7 dnů.

 

 

3. Poplatky

I. Registrační poplatky

 1. Registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení platnosti

pro čtenáře staršího 18 let ….....................………………………..………..…………  150 Kč

  2.   Registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení platnosti

        pro seniory nad 70 let a studenty do 26 let..................................................................100 Kč

  2.   Registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení platnosti                                       

        pro čtenáře mladšího 18 let....................................................................…................  50 Kč

 1. Poplatek za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu pro čtenáře   

         staršího 18 let  ………………………………………......................................….....    30 Kč

 1. Poplatek za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu pro čtenáře   

  mladšího 18 let   …………………………………….......................................….....     20 Kč

 

II. Výpůjční poplatky a služby

      1.   Knihy a časopisy jsou půjčovány zdarma.

      2.   Rezervování za 1 knihovní jednotku podle čl. ….. ......………………………..  5 Kč

      3.   Kopírování

            Cena za jednu kopii formát  A4 jednostranně ……………………………….….  2 Kč

                                                      A4 oboustranně ………………………………….  4 Kč

            Cena za jednu kopii formátu A3 jednostranně ……………………………….…  4 Kč

                                                       A3 oboustranně …………………………………  7 Kč

       4.   Poškození čárového kódu..............................................................................50 Kč

      

      

III. Internet

      1.  Registrovaný čtenář s úplatným čtenářským průkazem........................................zdarma

           - každý řádně zapsaný čtenář má nárok po dobu trvání PIK takto použít internet jednu hodinu   

             týdně, pokud nemá vůči knihovně žádné pohledávky.

      2.  Neregistrovaní uživatelé uhradí poplatek za asistovanou službu 

           - za každých započatých 15 minut  ............................................................................. 10 Kč

           - tisk z internetu 1x formát A4....................................................................................... 2 Kč

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19 %.

 

 
Připomínky a názory pro webmastera
Datum poslední aktualizace : 29. 6. 2018